Dorpsraad Uitgeest

Schipholdossier

27 februari 2024-Uitspraak bodemprocedure wordt in maart verwacht

Op dinsdag 30 januari 2024 heeft de rechtbank Den Haag de bodemprocedure die door de Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder ('RBV') is aangespannen behandeld. Uitspraak wordt per medio maart verwacht.

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder zet zich in voor de belangen van circa 1,5 miljoen inwoners in de Schipholregio, die te maken hebben met geluidshinder boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). RBV streeft naar wettelijke bescherming tegen de negatieve effecten van vliegverkeer en werkt samen met lokale bewonersverenigingen en gemeenten om de krachten te bundelen.

De eisen van RBV omvatten onder andere:

Verklaringen over het onrechtmatig handelen van de Staat in verband met ernstige hinder en slaapverstoring door vliegverkeer rond Schiphol.
Specifieke maatregelen die de Staat moet nemen om deze problemen aan te pakken, met nadruk op factoren van hinder buiten de gemiddelde geluidsbelasting, zoals minimale rustperiodes, een maximaal aantal vliegtuigpassages per tijdseenheid, en de maximaal toelaatbare piekbelasting.
Een subsidiaire eis voor het geval de rechtbank de Staat niet opdraagt om de WHO-normen te hanteren: in dat geval wil RBV dat die normen zo veel mogelijk benaderd worden, vooral bij het toewijzen van nieuwe 'geluidsruimte'.
In het geval dat een Europese 'balanced approach'-procedure vereist is, staat RBV erop dat de WHO-normen als uitgangspunt worden genomen.
De kern van RBV's betoog is dat het waarschijnlijk noodzakelijk is om het vliegverkeer van en naar Schiphol aanzienlijk te verminderen om aan deze eisen te voldoen, in overeenstemming met de WHO-normen voor lawaai en om wettelijke en mensenrechtelijke bescherming tegen overmatige geluidsoverlast te bieden aan de inwoners in de Schipholregio.

Het doel het aantal vluchten te reduceren tot binnen de wettelijke grenzen, die momenteel worden overschreden, focust de RBV-zaak op de hinder en slaapverstoring voor omwonenden. De zaak bevindt zich in een kritieke fase, waarbij er gestreefd wordt naar erkenning van de overlast en een aanpassing van de vliegactiviteiten, in lijn met de Nederlandse luchtvaartwetgeving. Deze wetgeving, die ernstige hinder moet beperken, staat een maximum van 400.000 vliegbewegingen per jaar toe, een aantal dat door Schiphol wordt overschreden. RBV pleit voor een vermindering van deze activiteiten.

Interessant is dat RBV en de Staat waren het tijdens de zitting op 30 januari met elkaar eens dat voor het terugvallen op de Nederlandse wet geen ingewikkelde Europese procedures nodig zijn. En die geldende wet zegt dus 400.000. Dit terwijl er nu wordt uitgegaan van meer dan 480.000 vliegbewegingen in 2024 door Schiphol.

Voor meer informatie zie: RBV rechtszaak in notendop - Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

10 januari 2024-Dossier Schiphol 2023

Via de gemeentesite van Uitgeest is een zeer leerzame bijeenkomst over de vliegtuigoverlast van Schiphol terug te kijken.
De link is https://uitgeest.raadsinformatie.nl/vergadering/1035134
We gaan binnenkort een afspraak maken met de betrokken personen om de rol van de Dorpsraad in de bestrijding van de vliegtuigoverlast te versterken.

Maart
De overheid is benieuwd naar ideeën rond de nieuwe adviesraad MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) als vervanging van de ORS (Omgevingsraad Schiphol) en heeft nog een internetconsultatie openstaan tot 27 maart waar iedereen kan reageren op de plannen.
De MRS laat al van zich horen.

April
We zijn dringend op zoek naar een ambassadeur/kiesman voor de nieuwe Maatschappelijk Raad Schiphol (MRS). U signaleert en adviseert namens de Dorpsraad met negen stemmen de bewonersvertegenwoordiger van het cluster Polderbaan buitengebied. Deze zomer stemt u ook tijdens verkiezingen voor een nieuwe clustervertegenwoordiger, die de komende vier jaar de belangen van de bewoners behartigd. Deze adviseert met negen andere clustervertegenwoordigers de minister van Infrastructuur en waterstaat. De zichtbaarheid van bewonersoverlast is daarmee verbeterd, omdat het advies niet meer wordt opgesteld met Schiphol en werkgeversorganisaties. En tevens is de minister nu verplicht om inhoudelijk te reageren op de adviezen.
Als één van de eerste dossiers van de UVBU is Schiphol een heel belangrijk thema binnen onze vereniging. We hebben daarbij het geluk dat het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) veel kennis heeft en houdt binnen het dossier, waar u als kiesman ook bij aan kan sluiten.

Mei
Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)
Ondertussen hebben nog geen 100 leden gereageerd en toestemming gegeven voor het delen van (een deel van) hun gegevens. Echter krijgen wij één stem in de verkiezingen per 50 aangemelde leden. Wanneer wij willen dat er meer rekening wordt gehouden met de overlast binnen Uitgeest, hebben wij meer leden op de specifieke MRS-lijst nodig. Meld u zich nog uiterlijk 26 mei aan via info@dorpsraaduitgeest.nl. Geef hierbij aan dat u toestemming geeft voor éénmalig delen van uw naam en adres. En geef ook aan of u toestemming geeft voor het delen van contactgegevens.

Oktober
We waarderen het zeer dat een lid van onze Dorpsraad zich als kiesman voor de MRS heeft aangemeld. Dit is een belangrijke stap voor onze gemeenschap. De uiteindelijke hoeveelheid stemmen in de MRS is drie geworden. Alleen PVK heeft meer stemmen binnen het buitengebied Polderbaan, maar die is ook volledig opgericht voor de strijd tegen Schipholhinder. Dus uiteindelijk zijn we niet ontevreden over de reacties.

December
Het bestuur heeft besloten om de strijd tegen de overlast van Schiphol financieel te ondersteunen. Ruim 20% van de Uitgeesters hebben slaapproblemen door overkomende vliegtuigen gedurende de nacht.
De strijd tegen Schiphol wordt gevoerd door Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) . Zij staan 30 januari voor het eerst in de rechtbank tegenover de staat. Waarom er momenteel opgeroepen wordt voor aanvullende donaties, leest u hier. Wij hopen dat u ook mee wilt doen. 

Mobirise Website Builder

3 maart 2021-Bewoners Omgeving Schiphol - Luchtruimherziening

De Bewoners Omgeving Schiphol heeft zienswijzen ingediend voor de luchtruimherziening.

Klik op de link: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/bezwaren-tegen-luchtruimherziening/

Tevens zijn op de site de nieuwsimpressies vanaf 1 maart 2021 het lezen waard.

Klik op de link: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/

5 januari 2021-De stand van zaken met het luchtvaartdossier

De afgelopen tijd is er regelmatig overleg gepleegd tussen de Dorpsraad Uitgeest en het Platform Vlieghinder Kennemerland. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen ter tafel:

1. Het verslag van de Commissie van Geel.

Deze commissie deed onderzoek naar het functioneren van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De conclusie was dat de ORS de laatste twee jaar niet meer naar behoren functioneerde. De aanbeveling van de commissie is dan ook het beëindigen van de ORS en wat de bewoners betreft te vervangen door een Burgerplatform. Naast bewoners hebben hier wetenschappers en werkgevers zitting in. De sector en de BRS gaan dus apart verder. Dit advies is uitgebracht aan minister van Nieuwenhuizen en naar verwachting eind 2021 zijn uitgevoerd.

2. De Luchtvaartnota.

De behandeling in de tweede kamer zou plaatsvinden op 16 december 2020. De behandeling is echter uitgesteld tot medio januari 2021. In de aanloop hiervan heeft het Platform een petitie aangeboden aan de tweede kamer. In de petitie wordt aangedrongen op:

a. rechtstatelijke bescherming van bewoners rond luchthavens en onder vliegroutes

b. participeren op basis van wetenschappelijk onderzoek

c. veiligheid, netwerkkwaliteit, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, duurzaamheid

d. het monitoren en inspecteren hiervan en met een jaarlijkse rapportage door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

e. financieren en bewaken van voortgang en effectiviteit van afgesproken maatregelen.

3. De bocht om Uitgeest.

Een van de hinderbeperkende maatregelen die de LVN heeft voorgesteld is een ”kromme” nachtnadering naar de Polderbaan. In plaats van in een rechte lijn vanaf Castricum langs de rand van Uitgeest naar de Polderbaan te vliegen wordt er dan (door dit in een bocht te doen) om Uitgeest heen gevlogen. Dit zou voor Uitgeest een redelijke vermindering van de nachtoverlast betekenen. Deze routewijziging staat gepland voor tweede helft 2021.

4. De ambitie voor 2021 is om een krimp naar bijv. 400.000 vluchten per jaar te realiseren. Dit in tegenstelling tot de Luchtvaartnota die nog steeds uitgaat van groei.

5. In januari 2021 zal een gesprek plaatsvinden tussen het Platform en de gemeenteraad van Uitgeest. Hierin zal ook het voorstel van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besproken worden om tot vaste naderingsroutes te komen. Naar deze routes zal uiterst kritisch moeten worden gekeken om te voorkomen dat een aantal mensen die onder de vaste route woont enorme hinder gaat ondervinden.

6. De Polderbaan gaat begin 2021 ongeveer vier maanden dicht voor onderhoud. Er komen dan ook een paar rustige maanden aan.

7. Het jaar 2021 wordt dus een belangrijk jaar. Blijft het kabinet vasthouden aan het groeimodel of komt er een vermindering van het aantal vluchten? Ook zal moeten blijken of het nieuwe inspraakmodel via het Burgerplatform naar behoren zal functioneren, uitgaande van de veronderstelling dat het kabinet het advies van de commissie van Geel zal invoeren. 

19 oktober 2020-Dit zijn de standpunten v/d bewoners in omgevingsraad Schiphol

1. Uit Balans.

De belangrijkste reden dat Het Aldersakkoord voor 2008 geen vervolg heeft gekregen voor de periode 2020-2030 is dat van het uitgangspunt “Ontwikkeling in balans met de omgeving” niets terecht is gekomen.

Schiphol heeft wel het plafond van 500.000 vluchten behaald zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. De toename van het aantal ernstig gehinderden met 5% illustreert dat. Door de Corona-crisis is het aantal vluchten nu.......

aanzienlijk lager en zou de tijd nu gebruikt moeten worden voor een fundamentele discussie over de toekomst. Met name het gegeven dat het aantal ernstig gehinderden een maatstaf is voor de omgevingskwaliteit dient volgens de Dorpsraad Uitgeest vervangen te worden door een eerlijker maatstaf.

2. Omgevingskwaliteit.

Hinderbeperking zoals tot nu toe is toegepast komt neer op het verzachten van de schadelijke gevolgen van de luchtvaart op leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Hinderbeperking is in het verleden vastgelegd in vrijblijvende convenanten. De wet- en regelgeving met betrekking tot het baan- en routegebruik kent daarnaast veel uitzonderingsgronden, waardoor de bescherming van bewoners in de praktijk weinig voorstelt. In de toekomst zijn heldere regels nodig die de bewoners daadwerkelijk bescherming bieden. Deze regels stellen lokale maxima aan de hinder, waaronder : sluitingstijden, gemiddeld aantal uren per dag, frequentie per uur, hinder door landingen/starts, dagdeel.

3. Rechtsbescherming.

We staan aan de vooravond van een ingrijpende luchtruimherindeling met grote gevolgen voor baanconfiguratie en baangebruik. Daarom knelt het ook dat individuele rechtsbescherming tegen vliegtuigoverlast in feite niet bestaat. Daarom dienen bewoners de kans te krijgen om bij de ORS plannen voor hinderbeperking in te dienen.

4. Participatie.

Bij de hinderbeperkende maatregelen die tot nu toe zijn genomen is vaak sprake van hinderverplaatsing i.p.v. hindervermindering. Om dit in de toekomst te voorkomen is een stem van de wettelijk erkende categorie ernstig gehinderden nodig. Het ontwikkelen en bewaren van de omgevingskwaliteit veronderstelt ook de actieve betrokkenheid van deskundigen van gezondheidsdiensten, planbureaus en experts in de operationele cyclus. Het bewaken van dat proces is -naast adviseren over hinderreductie- de kerntaak van de ORS 2.0

5. Netwerkkwaliteit.

Inpassing van Schiphol in de omgeving betekent dat in de toekomst omgevingskwaliteit de ruimte bepaalt voor netwerkkwaliteit. Binnen die grens kan worden voorzien in optimale internationale verbindingen via de lucht volgens het van Internationaal Openbaar Vervoer. Helaas is hiervan niets terug te vinden in de Luchtvaartnota. Er zijn onderzoekingen gedaan die concluderen dat met het aantal van 400.000 vliegbewegingen per jaar dit alles mogelijk is.

6. Regie & coördinatie.

Het Tussenadvies Van Geel maakt een onderscheid tussen nationale regie en regionale coördinatie. Omdat partijen zeer verschillende belangen hebben dient een orgaan zoals de ORS 2.0 in een zo vroeg mogelijk stadium tot een integrale afstemming te komen. De concrete invulling van een Omgevingshuis kan in de praktijk worden beproefd. Ieder stelsel dient minimaal voldoen aan de volgende eisen:

a. Het belang van omwonenden wier leefomgeving is aangetast door de luchtvaart moet zelfstandig en structureel zijn vertegenwoordigd op nationaal en regionaal niveau.

b. Zekerheid dat afspraken worden nagekomen en schending niet wordt beloond.

c. open en transparant proces in de ORS 2.0 onder onafhankelijke leiding.

Voor meer standpunten van de bewoners klik op: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunten/

5 oktober 2020-Minder hinder schiphol.nl

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen in om geluidshinder verder te beperken. Op de website minderhinderschiphol.nl zie je het programma met maatregelen die genomen worden – in aanvulling op bestaande inspanningen – om de hinder bij jou in de omgeving te laten afnemen.

Link: www.minderhinderschiphol.nl

30 augustus 2020-Is schiphol in balans met de omgeving?

De afgelopen maanden hebben wij als bewoners van Uitgeest gemerkt welk groot verschil er ontstaat als er van en naar Schiphol bijna niet wordt gevlogen. De luchten zijn blauwer dan ooit en geluidshinder is verdwenen. Dit gaat, als het aan de minister C. van Nieuwenhuizen ligt, niet lang meer duren. In haar langverwachte Luchtvaartnota zet zij weer volop in op groei van Schiphol. Mede door het baangebruik op Schiphol waarbij de Polderbaan feitelijk altijd in gebruik is zal dit voor Uitgeest tot grote overlast zorgen.

Om de krachten van de bewoners te vergroten is de Dorpsraad Uitgeest nauw gaan samenwerken met Platform Geluidshinder Kennemerland. In de Omgevingsraad Schiphol (de ORS) heeft Wil Spaanderman namens die twee zitting genomen. Ook de plaatselijke politie begint zich te realiseren dat de overlast van Schiphol wel erg groot wordt. Dit heeft geleid tot het aannemen van moties door de verschillende gemeenten in Kennemerland, zoals een motie die unaniem door de gemeenteraad van Uitgeest is aangenomen. Ook de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland beginnen zich te roeren.
In de ORS hebben de bewoners een 10 punten plan ingediend waarvan voor Uitgeest de volgende belangrijk zijn :

1. Nachtsluiting

2. Beperking van het aantal vluchten per uur. Routeafwisseling bij de Polderbaan om rustperioden te creëren.

3. Het altijd uitvoeren van dalingen waarbij constant gedaald wordt (CDO). Helaas heeft invoering van een hoger begin van de nachtnadering niet geleid tot een waarneembare vermindering van het geluid bij Uitgeest.

4. Hinderbeperking verankeren in wet- en regelgeving die strikt gehandhaafd wordt.

5. Echte herriebakken (Airbus 300) worden nog steeds toegelaten ondanks de belofte om die te verbieden.

Verder zijn wij van mening dat er geen balans is tussen Schiphol en de omgeving. Het economisch belang van Schiphol wordt steeds te hoog ingeschat en de overlast continue te laag. Dit heeft geleid tot een disbalans tussen Schiphol en de omgeving. Volgens een aantal studies is de overstapfunctie Schiphol nog steeds voldoende bij 400.000 vluchten per jaar, i.p.v. de 500.000 die door Schiphol zijn gewenst. Deze mening wordt gedeeld door de bewonersdelegatie in de ORS. Naast dit aantal zal ook de hinder beter moeten worden beperkt. Pas dan is er een balans tussen Schiphol en de omgeving.

13 mei 2020-Brief van PVCR aan de 2e kamer

PVCR staat voor Platform Vlieghinder Castricum (binnenkort Platform Vlieghinder Kennemerland).

De PVCR is op 24 juni 2003 opgericht en behartigt de belangen van allen die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen. De PVCR wil vooral nadrukkelijk aanwezig zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Ons motto is dan ook : De hinder kan minder. Op dit moment heeft de PVCR ongeveer 650 leden vooral in Castricum. De PVCR wil niet de hinder doorschuiven maar constructief meedenken om de overlast te beperken. De PVCR beschikt over een uitgebreide website : Vlieghinder.nl waar veel informatie over het luchtverkeer te vinden is.

Geachte volksvertegenwoordigers,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: ons platform PVRC oftewel Platform Vlieghinder Regio Castricum vertegenwoordigt de door de Luchtvaart gehinderde bewoners rond de Polderbaan.

Op dit moment geniet de hele Kennemerland regio (van Alkmaar tot Heemstede) van een paradijselijke rust in ons luchtruim doordat er nauwelijks gevlogen wordt, één van de weinige grote voordelen bij de huidige Corona-ellende. Wij hebben echter vele jaren achter de rug waarin we de overlast door de Luchtvaart steeds maar hebben zien en vooral hóren toenemen.

De persconferentie van Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen van afgelopen vrijdagavond hebben we met interesse gevolgd. Namens het Kabinet stelden zij, dat er aan de toegezegde steun wél voorwaarden zullen worden gesteld die in de komende weken nog nader moeten worden ingevuld en met de Tweede Kamer besproken.

Deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke acties, al vele jaren richten wij ons tot de politiek en media om het thema Volksgezondheid op de agenda te houden. Net als de vele andere bewonersverenigingen in den lande hebben wij zitting in de OmgevingsRaad Schiphol (ORS), een overkoepelend orgaan dat u ongetwijfeld kent. Vanzelfsprekend gaan wij door met het bewandelen van deze reguliere paden. Maar nú richten wij ons ook een keer rechtstreeks tot onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer! Omdat u de burgers van dit land direct vertegenwoordigt, willen we graag de volgende wensen aan u voorleggen. Graag zouden we zien dat de luchtvaart na de heropstart substantieel minder overlast aan lawaai en uitstoot gaat veroorzaken. Dit kan onder meer door de volgende maatregelen te implementeren (de opsomming is niet uitputtend!):

- Uberhaupt minder vliegbewegingen per jaar (past ook zeer bij de diverse nationale en internationale Klimaatdoelstellingen)

- Geen/ veel minder nachtvluchten, deze veroorzaken ernstige slaapverstoringen

- Het stoppen met langdurig frequent laag overvliegen van woongebieden, vanaf 40 km van Schiphol vaak al op 600 m hoogte of nog minder! Deze conventionele daaltechniek, waarbij het vlakke deel zeer lang wordt uitgerekt, is vliegtechnisch gezien volkomen onnodig en veroorzaakt onnodig veel lawaai, kerosineverbruik en emissies

- In plaats hiervan kan de zogenaamde CDA-dalingstechniek (Continous Descending Approach) worden gebruikt; deze techniek van geleidelijke daling met verlaagd motorvermogen veroorzaakt veel minder lawaai en emissies, ze wordt nu al vaak voor nachtvluchten gebruikt, maar werkt óók overdag

- Het invoeren van alternatieve vliegroutes langs woongebieden, niet eroverheen

- Het sneller en steiler klimmen vanaf de startbaan, hetgeen veel herrie en extra uitstoot van CO2, NOx en ultra fijnstof voorkomt (dus het verbieden van het met “reduced thrust” opstijgen)

- Het uitwerken en invoeren van een door alle betrokken partijen gedragen systeem van analyse, aanpak én handhaving van hinder. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de RiVM, WHO, GGD, landelijke en lokale politiek, Natuur en Milieufederaties, bewonersverenigingen.

De afgelopen jaren hebben de omwonenden van Schiphol, zowel in het zogenaamde binnen- als buitengebied, helaas bij voortduring moeten constateren dat groei en capaciteitsuitbreiding voor de diverse kabinetten en de luchtvaartsector leidend waren, ondanks alle geopperde bezwaren. Hierdoor is het vertrouwen van omwonenden in de politiek en de luchtvaartsector ernstig geschaad. “Een crisis is óók een kans!”, hoor je dezer dagen vaak. Daarom roepen wij u nu, tijdens het komende overleg in de Tweede Kamer met het kabinet, met klem op om óók voor die andere kant van belangen van Omwonenden én Natuur en Milieu op te komen. Alleen zó houden we ons mooie land leefbaar, en bewaken we de Volksgezondheid! Graag willen wij e.e.a. nader met u uitwerken, wij zijn ook graag tot een nadere toelichting bereid.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw inspanningen!

Met vriendelijke groet,

Hugo Timmer, Heiloo namens het PVRC

17 April 2020-Hoger aanvliegen bij nachtvluchten van Castricum vanaf mei 2020

LVNL beperkt geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen (en Uitgeest)

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) introduceert een nieuwe procedure waarbij vliegtuigen die in de nacht vanuit het noorden landen op Schiphol, hoger vliegen. Hierdoor zal vooral voor bewoners in Castricum en Limmen de geluidshinder afnemen. Bij nachtelijke landingen op de Polderbaan of de Zwanenburgbaan, gaan vliegtuigen hoger vliegen boven zee. Daardoor vliegen zij ook het eerste deel boven land hoger en met minder motorvermogen.

Verhoging vlieghoogte bij navigatiepunt  
Vliegtuigen die in de nacht gaan landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan vliegen eerst een vaste route naar een navigatiepunt boven de Noordzee, ter hoogte van Castricum, dit punt heet NIRSI. Op dit moment moet een vliegtuig bij NIRSI een hoogte van 1676 meter (5500 ft) hebben. Met de nieuwe procedure wijzigt dit naar een hoogte van minimaal 1676 meter (5500 ft) en maximaal 2133 meter (7000 ft). De ligging van de route blijft hetzelfde, alleen het hoogteprofiel verandert. Door het hogere vliegen zijn vliegtuigen nog beter in staat gelijkmatig te dalen naar de landingsbaan en daarbij minder motorvermogen te gebruiken. Gemiddeld gaat het om 7.500 vluchten per jaar naar de Polderbaan en 500 vluchten per jaar naar de Zwanenburgbaan. Als gevolg van het ‘hoger aanvliegen bij NIRSI’, vliegen vliegtuigen straks op een grotere hoogte tussen Castricum en Limmen door, waardoor de geluidshinder afneemt.

Implementatie in mei 2020
De nieuwe procedure voor ’s nachts hoger aanvliegen van Schiphol vanuit het noorden wordt verder voorbereid en is nu in de luchtvaartgids voor piloten gepubliceerd. In mei 2020 wordt de procedure in het huidige luchtverkeersleidingssysteem opgenomen. Dat gebeurt gelijktijdig met de nieuwe vaste nachtnaderingsroute naar de Zwanenburgbaan, die zoveel mogelijk om woonkernen heen loopt. Berekeningen laten zien dat met de invoering van beide maatregelen, circa 600 minder ernstig gehinderden (EGH) en 600 minder ernstig slaapverstoorden (ESV) wordt gerealiseerd.

Linkje naar LVNL site: https://www.lvnl.nl/nieuws/nieuwsberichten/lvnl-beperkt-geluidshinder-van-nachtvluchten-voor-bewoners-in-castricum-en-limmenSchipholdossier

3 maart 2021

Mobirise Website Builder

Bewoners Omgeving Schiphol - Luchtruimherziening

5 januari 2021

Mobirise Website Builder

De stand van zaken met het luchtvaartdossier

19 oktober 2020

Mobirise Website Builder

Dit zijn de standpunten v/d bewoners in omgevingsraad Schiphol

5 oktober 2020

Mobirise Website Builder

Minder hinder schiphol.nl

30 augustus 2020

Mobirise Website Builder

IS SCHIPHOL IN BALANS MET DE OMGEVING ?
13 mei 2020

Mobirise Website Builder

Brief van PVCR aan de 2e kamer
17 April 2020

Mobirise Website Builder

Hoger aanvliegen bij nachtvluchten van Castricum vanaf mei 2020
5 november 2018

Mobirise Website Builder

Online gesprekken met ORS

De Omgevingsraad Schiphol stelt uw bijdrage zeer op prijs en zal deze actief betrekken in haar advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag van de online gesprekken zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website. Twee online gesprekken maken hiervan onderdeel uit. Bekijk hier het overzicht van alle onderdelen van de consultatie.

De online gesprekken vinden plaats op 14 en 15 november, tussen 20.00 en 21.30 uur. Alle geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze gesprekken. U kunt zich hier aanmelden. Meld u zich snel aan!
25 september 2017

Mobirise Website Builder

Schadeschap luchthaven Schiphol

Bij het openen van de Polderbaan werd ook het Schadeschap Schiphol opgericht. Het Schadeschap werd belast met de behandeling van verzoeken om schadevergoeding als gevolg van de Planologische Kernbeslissing Schiphol in 1995. Door deze beslissing kon de Polderbaan in gebruik worden genomen.

Bij dit Schadeschap kon iedereen die van mening was dat hij door de toegenomen geluidshinder recht had op nadeelcompensatie (waardevermindering van de huizen), een verzoek tot geldelijke compensatie indienen.

De AVBU heeft dat namens haar leden gedaan met het argument dat - vóór het in gebruik nemen van de Polderbaan - niets te merken was van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Echter, vanaf het gebruik van deze Polderbaan loopt de 20Ke-grens nu pal over Uitgeest en is er wel degelijk sprake van sterk toegenomen geluidshinder (van bijna 0 naar 20Ke). Bovendien werd de Polderbaan één van de twee preferente banen (samen met de Kaagbaan) en dus altijd in gebruik.

Wat hierna volgde was een lange, juridische strijd tussen de AVBU enerzijds en het Schadeschap anderzijds. Wat uit berekeningen en metingen duidelijk werd, was het feit dat de geluidshinder boven Uitgeest door het in gebruik nemen van de Polderbaan sterk was toegenomen. Alhoewel de Adviescommissie dat ook toegaf, vond de Besliscommissie toch dat er geen reden was om tot uitbetaling over te gaan omdat de geluidshinder nét buiten het 35Ke-gebied viel. Dit vond de AVBU een arbitraire grens. Bovendien suggereerde de Besliscommissie dat na een zekere periode gewenning zou optreden.

De strijd begon bij de Besliscommissie, vervolgens naar de Haarlemse Rechtbank en tenslotte bij de Raad van State in Den Haag. Alle instanties moesten toegeven dat de geluidshinder was toegenomen. De AVBU was van mening dat door de toegenomen geluidshinder de waarde van de huizen met gemiddeld 15% was gedaald. Bovendien was de AVBU van mening dat het besluit van het Schadeschap niet zorgvuldig tot stand was gekomen en dat alsnog tot uitkering van schade diende te worden overgegaan. Helaas: de Raad van State sprak uit dat juridisch niet was aangetoond dat er sprake was van waardevermindering van de huizen in Uitgeest. Met deze uitspraak eindigde voor de AVBU haar lange, juridische strijd.Uiteraard was de AVBU erg teleurgesteld over deze uitspraak van de Raad van State, maar voelde zich genoodzaakt zich hierbij neer teleggen. 

2 augustus 2017

Mobirise Website Builder

Tweede Kamer vergadert over groei Schiphol.

Op donderdag 7 september 2017 om twee uur vergadert de vaste Kamercommissie over Schiphol in het gebouw van de Tweede Kamer.

Het zal met name gaan over het selectiviteitsbeleid, dat betekent het verplaatsen van m.n. vakantievluchten naar regionale luchthavens. Vooral de mogelijkheden van Lelystad zullen besproken worden.

Ook de bewonersvertegenwoordigers komen aan het woord. Een verdere groei van Schiphol is voor ons niet acceptabel, daarom vinden wij (bewonersvertegenwoordigers) dat met deze uitplaatsingen er een einde moet en kan komen aan de groei van Schiphol.

Het zou goed zijn als de publieke tribune tijdens de behandeling van dit onderwerp vol zit. Als u in de gelegenheid bent kom dan 7 sept. naar Den Haag.

8 juli 2017

Mobirise Website Builder

Schiphol en de toekomst

De luchthaven Schiphol staat volop in de belangstelling. Dit komt door de onstuimige groei van de afgelopen jaren. Met ons, de bewoners, is de afspraak gemaakt dat de groei zich tot 2020 tot 500.000 vliegbewegingen moet beperken, waarvan 32.000 in de nacht. Nu al, dus veel eerder dan verwacht, is de luchthaven aan dit maximum gekomen.

De verwachting was dat Lelystad in 2018 een belangrijk deel van de groei, de eerste jaren 10.000 vluchten, zou kunnen opvangen. De mogelijkheden van Lelystad blijken, met name door de eisen van de Luchtverkeersleiding, veel beperkter. Omdat Eindhoven op eigen kracht, zonder overloop van Schiphol, al haar maximale aantal vluchten heeft bereikt.

Na 2020 mag het effect van de stillere vliegtuigen voor 50% worden meegewogen. Dit geeft naar verwachting extra ruimte tot 2030 van ongeveer 25.000 tot hooguit 50.000 vluchten. Deze beperkingen zijn keihard afgesproken, terwijl de druk om te groeien groot is. Aantallen van 600.000 tot 7000.000 vluchten dienen zich aan.

Er is volgens de inschatting van de bewonersvertegenwoordigers maar één goede mogelijkheid: Schiphol moet naar zee. Eerst als overloop voor de groei van Schiphol en in de toekomst een algehele verplaatsing. Een locatie nabij de IJmond komt hiervoor het beste uit de bus.

Binnenkort brengen wij een rapport uit waarin dit verder is uitgewerkt. Het nieuwe kabinet zal hiermee aan de slag moeten. De ambities op economisch- en leefbaarheidsgebied kunnen alleen op deze wijze worden waargemaakt. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor de geplande woningbouw in deze regio van 300.000 woningen en nieuwe kantoorruimtes. Bereikbaarheid en leefbaarheid komen alleen op deze wijze weer op het gewenste niveau. Want het is duidelijk: zo kunnen we niet verder. Het geheel loopt anders vast en dit gaat ten koste van welvaart en welzijn. Van het nieuwe kabinet vragen we de moed om dit deltaplan voor de Nederlandse luchtvaart in gang te zetten.

29 juni 2017

Mobirise Website Builder

Veiligheid in de luchtvaart

Onlangs is er door de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) een rapport uitgebracht over de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol. Dit rapport heeft verstrekkende gevolgen voor de groeimogelijkheden van de luchthaven. Schiphol heeft de grenzen van de veiligheid bereikt, zo wordt in het rapport gesteld en als het aantal vluchten boven de 500.000 uitkomt, wordt de grens overschreden. Voor Uitgeest is dit uitermate belangrijk. De clustervertegenwoordigers volgen dit dossier nauwgezet.

Meer actualiteiten vindt u op de website van de bewonersvertegenwoordigers in de ORS www.bewonersomgevingschiphol.nl

27 juni 2017

Mobirise Website Builder

(BAS) Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Hier kunt u vrij eenvoudig overlast van vliegtuigen, die te laag vliegen of veel lawaai veroorzaken, doorgeven door de datum en de exacte tijd van de overlast in te vullen. Zo wordt de klacht in ieder geval geregistreerd en heeft u bekend gemaakt dat er overlast is.

De site geeft up to date informatie over de vliegbewegingen van en naar Schiphol en verder kunt u zien dat uw klacht geteld wordt en het aantal dB dat het vaste geluidsmeetsysteem in Uitgeest heeft gemeten.

link: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

27-juni 2017

Mobirise Website Builder

Veiligheid Schiphol

Onlangs is er door de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) een rapport uitgebracht over de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol. Dit rapport heeft verstrekkende gevolgen voor de groeimogelijkheden van de luchthaven. Schiphol heeft de grenzen van de veiligheid bereikt, zo wordt in het rapport gesteld en als het aantal vluchten boven de 500.000 uit komt, wordt de grens overschreden. Voor Uitgeest is dit uitermate belangrijk. De clustervertegenwoordigers volgen dit dossier nauwgezet.

Meer actualiteiten vindt u op de website van de bewonersvertegennwoordigers in de ORS www.bewonersomgevingschiphol.nl

27 juni 2017

Mobirise Website Builder

Nachtvluchten

Voor ons dorp zijn de actuele ontwikkelingen rond de nachtvluchten van belang. Vanwege de veiligheid is vorig jaar de aanvliegroute vanaf het IJsselmeer gesloten. Vliegtuigen vanuit die richting vliegen nu eerst richting Noordzee, om via Castricum richting polderbaan te vliegen. Dit geeft extra geluidshinder. Er liggen voorstellen om de situatie veiliger te maken en toch zoveel mogelijk terug te gaan naar de oude situatie. Het zoveel mogelijk CDA - vliegen (glijvlucht die minder hinder veroorzaakt) speelt hierbij een grote rol. Er is op dit moment nog geen overeenstemming tussen de partijen over dit probleem.

Ook het aantal nachtvluchten is een punt van discussie. De afspraak tussen partijen in de ORS is: maximaal aantal nachtvluchten van 29.000 zolang het CDA-vliegen nog onvoldoende plaatsvindt. Wettelijk is echter 32.000 vluchten voor de nacht vastgelegd. Dit aantal kan nog steeds overschreden worden omdat de wet nog niet van kracht is. Het is zeer teleurstellend dat de verantwoordelijke partijen zich hier tot op heden niet aanhouden. Een discussie over wat nu precies een CDA-vlucht inhoudt, ligt hier aan ten grondslag.

27 juni 2017

Mobirise Website Builder

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) verenigt alle, bij de ontwikkeling van Schiphol, betrokken partijen. Hierbij zijn de overheden (ook de Gemeente Uitgeest), de luchtvaartsector, branche-organisaties en ook de bewoners betrokken.

Elke start- en landingsbaan heeft twee door kiesmannen gekozen vertegenwoordigers. In totaal dus tien gekozen vertegenwoordigers. Deze z.g.n. clustervertegenwoordigers, bespreken zes maal per jaar de actualiteiten rond Schiphol. Drie clustervertegenwoordigers zijn ook lid van het College van Advies, de plek waar de onderhandelingen met de andere betrokken partijen plaatsvindt.

Een brede afstemming en onderlinge informatie van alle betrokkenen vindt enkele malen per jaar plaats in het z.g.n. Regioberaad. Daarnaast treffen de bestuurders (wethouders en gedeputeerde) elkaar in het Bestuurlijk Overleg (BRS).

Op de website www.omgevingsraadschiphol.nl vindt u meer informatie.

HTML Creator