Mobirise Website Builder

Gezonde Lucht

Mobirise Website Builder
Stand van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord

OP 1 maart 2022 hadden twee bestuursleden een gesprek met Wethouder Brouwer en Joost Stokman van de Omgevingsdienst IJmond. Doel van dit gesprek was: Wat de stand is van zaken omtrent het Schone Lucht Akkoord en met name wat dit voor Uitgeest betekent.
Ter herinnering: Voor ‘Het Schone Lucht Akkoord’ spraken 46 gemeentes af, waaronder Uitgeest, dat in 2030 de luchtkwaliteit met 50 % verbeterd moet zijn t.o.v. 2016.

Hoogblootgestelde gebieden

Heel jammer was het om te constateren dat Uitgeest niet valt onder de zgn. ‘hoogblootgestelde gebieden’ terwijl plaatsen rondom Uitgeest daar wel onder vallen. Alsof vervuilende lucht ophoudt bij Uitgeest….

RIVM

Graag ontvangt de DU de RIVM-stukken die vanuit berekeningen conclusies trekken over de gezondheidseffecten, ook van Uitgeest en daarbij de argumenten en feiten waarom Uitgeest niet in aanmerking komt voor gebiedsgerichte aanpak in het kader van deze ‘hoogblootgestelde gebieden’.

Tata, A9 en Schiphol

Veel gezondheidswinst is te halen uit een schonere en groenere Tata. Daar wordt, gelukkig, aan gewerkt.

Ook het vlieg- en autoverkeer ontkomt niet aan de aanpak om minder te vervuilen.

Verbetering van luchtkwaliteit heeft als resultaat dat wij toch langer leven.

Mobirise Website Builder
Schone Lucht Akkoord ( SLA) en Schone Luchtplan Dorpsraad Uitgeest (DU)

De Minister van Milieu en Wonen, mevr. S. van Veldhoven- van de Meer heeft met provincies en gemeenten een Schone Lucht Akkoord afgesloten.
In dit Akkoord stellen partijen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016.

Dit doel wordt door de Dorpsraad Uitgeest van harte ondersteund en dat heeft de DU dan ook aangegeven in een gesprek met wethouder Jelle Brouwer die dit Akkoord namens de gemeente Uitgeest heeft ondertekend.

Als DU willen we ons dan ook inspannen om dit doel te bereiken.


Mobirise Website Builder

De werkgroep Schone Lucht bestaat uit:

André Rollenberg
Marijke Twisk - Verveer
Rob Schipper

Momenteel hebben we onvoldoende leden voor deze werkgroep. Bewonersinitiatieven binnen dit onderwerp worden dus niet uitgevoerd. Sluit nu aan  en hopelijk kunnen we de overgang naar een schonere lucht samen versnellen.

Best AI Website Maker